Profil

Personlige innstillinger
Med Personlige innstillinger kan du holde styr på, lagre og gjenfinne egne skifter, egne kunder (som rådgiver) eller kun tenkte scenarier (kombinasjoner av kulturer, gjenlegg, årstid, herbicidprodukter, mv.). Du kan få adgang til valget øverst på siden i alle verktøy. Din personlige innstilling fastholdes automatisk når du skifter mellem verktøy. Trykk på lenken, Redigér for å legge til, endre navn eller slette en personlig innstilling.

Kulturer, gjenlegg, årstid
Kulturens konkurranseevne og årstiden (før tresking, stubb, høst eller vår/sommer) har betydning for hvilke effektkrav ugraset har under IPV. Kulturer og gjenlegg bestemmer også hvilke bekjempelsesmetoder som kan anvendes.

Årstid
Årstid brukes for å skille mellom før tresking, stubbåker, høsten og vår/sommer. Høsten defineres som perioden 1. september - 31. desember i en sådd kultur, og Vår og sommer defineres som 1. januar - 31. august. Denne oppdelingen sikrer korrekt håndtering av kulturens utviklingstrinn som kan forekomme både høst og vår.

Kulturens utvikling
Kulturens utvikling har betydning for hvilke bekjempelsesmetoder (herbicider og maks. doser) som kan anvendes. Det vil kun bli presentert utviklingstrinn hvor det er muligheter for bekjempelse. I mange nyere godkjente herbicider øker tillatte maks. dose med kulturens utviklingstrinn, mens ugrasets følsomhet avtar med stigende utviklingstrinn.

Tynn åker
Dersom åkeren er tynn med en forventet lav avling medfører at kulturens konkurranseevne er svakere enn gjennomsnittet. Som kompensasjon økes kravene til effekt. Valget er kun relevant i konkurransesterke kulturer som korn. I andre, mer konkurransesvake kulturer, vil ikke forventet avlingsnivå ha noen særlig betydning. I kornkulturer defineres tynn åker slik:

Ugrasets størrelse
Ugrasets utviklingstrinn har betydning for herbicidenes effekt. Smått frøugras utløser i de fleste tilfeller relativt lave doser, mens det ofte er motsatt for rotugras på grunn av krav om transport av virksomme stoffer til røtter/jordstengler. Det kan eventuelt behandles i flere omganger. Feltinspeksjon bør foretas så snart ugraset kan artsbestemmes, dvs. når det har 1-2 varige blad. Hvis man behandler ugras ved >5 blad framfor ved 0-2 blad vil dose ofte økes med >140%. Antall blad skal for 2-frøbladete arter forstås som antall varige blad.

Tørkestress
Tørkestress i ugras fører til at herbicidenes effektivitet reduseres drastisk. I praksis forekommer tørkestresset ugras imidlertid relativt sjeldent i Norge, og ikke i smått ugras.

Minimums- og maksimumstemperatur
Temperaturen både før, under og etter sprøyting har betydning for herbicidenes effekt. Temperaturen tett på sprøytetidspunktet har størst betydning for effektiviteten (nødvendig dose) av de fleste herbicider. En hovedregel er at effektiviteten stiger med stigende temperatur. Minimums- og maksimumstemperaturer referer til det aktuelle sprøytedøgn.

Resultater
I tabellhodet vises de inntastede forutsetningene. Du velger selv hvilken informasjon som skal vises i output, f.eks.: