Blanding

Hjelp

Personlige innstillinger
Med Personlige innstillinger kan du holde styr på mange skifter, kunder eller tenkte scenarier. Dette valget gjør at du enkelt kan lagre og finne igjen alle dine inntastinger hver gang du bruker VIPS-Ugras 2.0. Du kan få adgang til dette valget øverst på siden i alle verktøy. Dine Personlige innstillinger lagres automatisk når du skifter mellom ulike verktøy. Trykk på lenken Redigér for å legge til, endre navn eller slette Personlige innstillinger.

Kultur, gjenlegg og sesong
Kulturens og gjenleggets konkurrenseevne samt sesong har betydning for kravene til ugrasbekjempelse. Kulturen og gjenlegg er videre bestemmende for hvilke bekjempelsesmetoder som kan anvendes.

Sesong
Sesong er oppdelt i høst eller vår/sommer, hvor høst defineres som perioden 1. september - 31. desember, og vår/sommer defineres som 1. januar - 31. august. I høstsådde kulturer sikrer oppdelingen at noen av kulturens utviklingstrinn kan forekomme i begge sesonger og andre kun i den ene.

Kulturens utvikling
Kulturens utvikling har betydning for hvilke bekjempelsesmetoder som kan anvendes. Det vises kun de utviklingstrinn hvor det er muligheter for bekjempelse. I tidlige kulturstadier er det generelt bedre muligheter for bekjempelse enn seinere stadier.

Forventet avling
En forventet lavt avling medfører at kulturens konkurrenseevne er svakere enn gennemsnittet. Som kompensasjon økes kravene til effekt. Dette valget er kun relevant i konkurrensesterke kulturer som korn, idet forventede avlingnivåer ikke tillegges noen vesentlig betydning i andre kulturer. Lav forventet avling skal forstås slik:

Ugrasets størrelse
Ugrasets utviklingstrinn har betydning for herbicidenes effekt. Smått ugras er generelt lettere å bekjempe enn stort og krever lavere doser. Feltinspeksjon bør foretas så snart frøugras kan artsbestemmes, dvs. når det har 1-2 varige blad. Hvis man behandler ugras ved > 6 blad framfor ved 0 - 2 blad vil dose økes med omkring 140% for mange kombinasjoner av herbicid og ugrasart. Antall blad skal for 2-frøbladete arter forstås som antall varige blad.

Tørkestress
Tørkestress i ugras fører til at herbicidenes effektivitet senkes dramatisk. I praksis forekommer tørkestresset ugras imidlertid sjeldent i Norge og særlig ikke i smått ugras.

Minimums- og maksimumstemperatur
Temperaturen både før, under og etter sprøyting har betydning for herbicidenes effekt. Temperaturen tett på sprøytetidspunktet har relativt sett størst betydning og for de fleste herbicider gjelder at effektiviteten stiger med stigende temperatur. Minimums- og maksimumstemperaturer refererer til sprøytedøgnet.

Tankblanding av herbicid-produkter
Her velger du hvilke herbicider og tilhørende doser som skal inngå i tankblandingen. Det kan blandes opp til 3 herbicider, og valgmulighetene innskrenkes når det allerede er valgt 1 eller 2 herbicider. Programmet anbefaler kun produkter som er godkjente av Mattilsynet, som er markedsførte, og der det er tilstrekkelig dokumentasjon for effekten. Programmet begrenser ikke hvilke doser som kan velges, men når det velges doser som er høyere en de godkjendte (høyeste tillatte) doser, vil de bli vist med rød skrift i løsningsbildet. Andelen av tankblandinger med fastlåst blandingsforhold og splitbehandlinger (godkjente tank- og split-blandinger) angis som desimaltal i intervallet 0 - 1. I slike tilfeller må du selv gange opp for at få de aktuelle doser av hvert preparat. Du kan også velge en tankblanding som kun inneholder 1 middel og 1 dose.

Vis kolonner
Hvis du markerer med hake her, vil du få vist flere kolonner i resultatet.

Resultater
I tabellhodet vises de inntastede forutsetningene. Det fremgår av tabellen hvilke effekter som kan forventes av den valgte blandingen på de ugrasarter som blandingen er virksom mot. Effekten vises både som den samlede effekt av blandingen og effekten av de enkelte blandingspartnere når dette er valgt. Som følge av beregningsmåten som er brukt, kan effektene av blandingspartnerne enkeltvis ikke umiddelbart regnes sammen til en samlet effekt av blandingen. Til høyre i tabellen vises hvilke effekter som kreves ved forskjellige tettheter av ugras iflg. IPV.