Oversikt

Hjelp

Personlige innstillinger
Med Personlige innstillinger kan du holde styr på, lagre og finne igjen egne skifter, egne kunder (som rådgiver) eller kun tenkte scenarier (kombinasjoner av kulturer, gjenlegg, årstid, herbicidprodukter, mv.). Du kan få adgang til dette valget øverst på siden i alle verktøy. Din personlige innstilling lagres automatisk når du skifter mellem verktøy. Trykk på lenken Redigér for å legge til, endre navn eller slette en personlig innstilling.

Kulturer, gjenlegg, årstid
Kulturens konkurranseevne og årstiden (høst eller vår/sommer) har betydning for hvilke effektkrav ugraset har. Kulturer og gjenlegg bestemmer også hvilke ugrasmidler (herbicider) som kan anvendes.

Årstid
Årstid er oppdelt i høst eller vår/sommer, der høst defineres som perioden 1. september - 31. desember, og vår/sommer defineres som 1. januar-31. august. Denne oppdelingen sikrer korrekt håndtering av kulturens utviklingstrinn som kan forekomme både høst og vår.

Kulturens utvikling
Kulturens utvikling har betydning for hvilke bekjempelsesmetoder (herbicider og maks. doser) somkan anvendes. Det vil kun bli presentert utviklingstrinn hvor det også er muligheter for bekjempelse. I mange nyere godkjente herbicder øker tillatte maks. dose med kulturens utviklingstrinn, mens ugrasets følsomhet avtar med økende utviklingstrinn.

Forventet avling
En forventet lav avling medfører at kulturens konkurrenseevne er svakere enn gjennomsnittet. Som kompensasjon økes kravene til effekt. Valget er kun relevant i konkurransesterke kulturer som korn. I andre, mer konkurransesvake kulturer vil ikke forventet avlingnivå ha noen særlig betydning. Lav avling defineres som:

Ugrasets størrelse
Ugrasets utviklingstrinn har betydning for herbicidenes effekt. Smått frøugras utløser i de fleste tilfeller relativt lave doser, mens det ofte er motsatt for rotugras på grunn av krav om transport av virksomme stoffer til røtter/jordstengler. Det kan eventuelt behandles i flere omganger. Feltinspeksjon bør foretas så snart ugraset kan artsbestemmes, dvs. når det har 1-2 varige blad. Hvis man behandler ugras ved >5 blad framfor ved 0-2 blad vil dosen ofte økes med >140%. Antall blad skal for 2-frøbladete arter forstås som antall varige blad.

Tørkestress
Tørkestress i ugras fører til at herbicidenes effektivitet reduseres drastisk. I praksis forekommer tørkestresset ugras imidlertid relativt sjeldent i Norge, og ikke i smått ugras.

Minimums- og maksimumstemperatur
Temperaturen både før, under og etter sprøyting har betydning for herbicidenes effekt. Temperaturen tett på sprøytetidspunktet har størst betydning for effektiviteten (nødvendig dose) av de fleste herbicider. En hovedregel er at effektiviteten stiger med stigende temperatur. Minimums- og maksimumstemperaturer referer til det aktuelle sprøytedøgn.

Relativ dose
Når du har valgt en relativ dose (f.eks. 1/2 dose), vises effektene i resultatet nedenfor som konsekvens av denne dosen.

Effekt
du kan velge om du vil se effekter som tilfredsstillende ift. IPV (programmets anbefalte effektkrav), eller om du vil vil se andre aktuelle effekter angitt i prosent.

Sortering 
Det kan sorteres på herbicid (alfabetisk), pris eller herbicid-virkemekanisme (MOA)

Ugrasart
Når man setter hake i boksen, kommer det fram en liste der man kan velge hvilke ugrassarter man ønsker Oversikt for. Dermed kan du få en mer eller mindre omfattende tabell, etter ditt eget ønsket, og med bruk av Personlige innstillinger kan du lage forskjellige Oversikter, f.eks. hvis du er rådgiver og skal drive rådgivning på mange eiendommer.

Vis kolonner
Vis alle medfører at alle kolonnene i tabellen vises.

Resultater
I tabellhodet vises de inntastede forutsetninger. Tabellen viser en Oversikt over de mulige herbicider på forskjellige utviklingstrinn av en utvalgt kultur. Til høyre i tabellen vises den forventede effekten av den valgte, relative dose i kombinasjon med et utvalgt utviklingstrinn av ugras og en utvalgt tetthet av ugras. Du bestemmer også selv om effekter skal vises relativt ift. IPV-krav (anbefalt effektkrav) eller i %.

Effekt iflg. IPV:

De øvrige kolonner viser herbicidenes virkemekanismer iht. HRAC klassifikasjon, tidspunktet (vekststadiene) som herbicidene kan anvendes, max. dose og aktuell dose og pris pr. daa, som er bestemt av den relative dosen som du har valgt.